-->

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Η αγάπη είναι παντού - Love is everywhere

Συνήθως λέμε ότι κάποιος φέρεται σαν ζώο ή είναι άγριος σαν λιοντάρι. Δίνουμε στα ζώα ανθρώπινες ιδιότητες. Αλλά εκείνο που ξεχνάμε είναι ότι πολλές φορές τα ζώα είναι πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους. Ανταποδίδουν την καλοσύνη που τους δείχνεις και την θυμούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ αυτό που βλέπετε στο βίντεο με ανθρώπους που ευεργετήσατε, δεν θα είσαστε τόσο τυχεροί.
We usually say that somebody is brought like an animal or he is wild as a lion. We give human attributes to the animals. But what we forget is that many times animals are much better than humans. They return the kindness you show to them and also him they remember it.
BUT ATTENTION, you DO NOT ATTEMPT what you see in the video with humans you have supported them, you will not be so much lucky.